KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESINE İLİŞKİN AYDINLATMA

 1. Amaç ve Kapsam

Bu aydınlatma, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (buradan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca, Özel Elmas Dent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında sizi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Bilgileri

Hizmet Sunan Kuruluş : Özel Elmas Dent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği

Vergi Dairesi: Tuna V.D

Vergi No: 3320962379

MERSİS No: 0332-0962-3790-0001

Ticaret Sicil No: 182723-5

Adres: Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No:4/A BAYRAMPAŞA

Telefon +90 212 640 42 44

E-posta: elmasdent@outlook.com

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, şirket içi standartların sağlanması ve prosedürlerin uygulanmasında,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesinde,
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılığa yönelik faaliyetlerde,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesinde,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesinde,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilmesinde,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmasında.
 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili mercilerle paylaşılabilir. Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve KVKK’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; tarafımızdan dahili olarak kullanılacağı gibi, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine; faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla; verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, bulut hizmeti aldığımız kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız firmalarla ya da diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilir.

 1. Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; e-posta, telefon, SMS veya diğer iletişim yollarıyla ya da tedavi öncesinde, kliniğimizi ziyaretiniz sırasında toplanabilir, güncellenebilir ve işlenebilir. Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, Özel Elmas Dent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından işbu aydınlatma formunun 4. maddesinde sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatlar ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için kişisel verileriniz, açık rızanız alınarak işlenebilir.
 1. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, ilgili kişi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza başvurarak:

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi başvuru formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No:4/A BAYRAMPAŞA / İSTANBUL” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla, e-posta ile veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde tarafımızca ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınır.

https://elmasdent.com/wp-content/uploads/2022/04/logo-w.png

Uzun yıllardır hizmet veren kliniğimiz sizin memnuniyetiniz ve rahatlığınız için sorunlarınıza en ideal çözümleri sunmaktadır.

Bizi Takip Edin

Elmas Dent | Her hakkı saklıdır. | 2022

Elmas Dent | Her hakkı saklıdır. | 2022